V rámci 1. aktualizace výzvy došlo k následujícím úpravám:

• k prodloužení období pro podání žádostí do 2. 9. 2024;

• k prodloužení období realizace podpořených projektů do 31. 10. 2025;

• k rozšíření a upřesnění oprávněných příjemců podpory u aktivity B – Pořízení vybavení na aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ZPF pro provozovatele kompostáren a bioplynových stanic;

• k rozšíření a upřesnění typů ploch ZPF pro aplikaci (přidány chmelnice, vinice, sady);

• k rozšíření a podrobné specifikaci způsobilých výdajů v rámci jednotlivých aktivit tak, aby naplňovaly charakter podpory a přispěly k naplnění stanovených indikátorů;

• ke zrušení podmínky „Jeden subjekt nemůže podat v aktivitách A a B dvě či více žádostí.“;

• k aktualizaci odkazů na směrnice MŽP;

• k aktualizaci Přílohy č. 5 výzvy – Čestné prohlášení k vyloučení dvojího financování.


 Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář níže.