Služby

Klientům zajistíme komplexní dotační poradenství, přípravu a zpracování žádosti, odborný dohled nad realizací, výběrové řízení a v neposlední řadě také vedení projektu po dobu jeho udržitelnosti. Váš projektový záměr správně zařadíme, zpracujeme a podáme žádost o dotaci, včetně všech náležitostí, které s projektem souvisí.

Poptat službu
Služby
Služby

Naše nabídka

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci?

Ke každému klientovi se snažíme přistupovat individuálně s náležitou odbornou a profesionální péčí, zároveň s tvorbou jedinečného modelu pro úspěch v rámci jejich projektu. V tomto ohledu standardně pro naše klienty zajišťujeme tyto činnosti:

Dotační management

 • Posouzení projektového záměru.
 • Vhodné zařazení do dotačního titulu.
 • Zpracování žádosti včetně všech náležitostí.
 • Dohled nad realizací projektu.
 • Administrace výběrového řízení.
 • Komunikace s poskytovateli dotace.
 • Kompletní péče během udržitelnosti projektu.
 • Vypracování závěrečného vyhodnocení.
 • Následná péče formou osobního přístupu a key account managementu ze strany každého obchodního manažera.

Naše nabídka

Naše nabídka

Poradenství

Pomoc s výběrem správného dotačního titulu na základě Vašich potřeb.

Váš projektový záměr posoudíme, správně zařadíme a s ohledem na podmínky poskytovatele dotace najdeme nejvhodnější řešení v oblasti veřejné podpory ve Vašem konkrétním případě.

Zpracování žádosti o dotaci

Zpracování žádosti o dotaci

V případě, že si společně odsouhlasíme vybraný dotační titul, můžeme začít zpracovávat žádost o dotaci.

 • Vytvoříme rozpočet projektu včetně harmonogramu.
 • Připravíme veškeré přílohy k žádosti o dotaci.
 • Zpracujeme a zaregistrujeme kompletní žádost o dotaci.
 • To vše s ohledem na podmínky dotačního programu, kvalitně, rychle a včas.

Administrace a dohled nad realizací projektu

S úspěšným dokončením projektu souvisí i samotná realizace projektu dle předem stanovených podmínek dotačního programu. Formou následných kroků zajistíme jeho úspěšnou administraci a realizaci.

 • Dozor a kontrola nad stavem projektu.
 • Vypracování průběžných zpráv o realizaci.
 • Příprava žádostí o platbu.
 • Komunikace s poskytovatelem dotace.
 • Hlídání důležitých projektových milníků.
Administrace a dohled nad realizací projektu
Výběrové řízení

Výběrové řízení

Zajistíme pro Vás zpracování a administraci výběrových / zadávacích řízení v souladu s pravidly jednotlivých dotačních titulů popřípadě se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Správně realizované výběrové / zadávací řízení je předpokladem úspěšného čerpání dotace.

V čem Vám pomůžeme:

 • S přípravou zadávací dokumentace.
 • Se zahájením výběrového / zadávacího řízení.
 • S průběhem a dodržováním lhůt pro dodání nabídek.
 • S úspěšným zakončením výběrového / zadávacího řízení.

Závěrečné vyhodnocení celé akce

Pro úspěšné dokončení projektu je nutné správně a v řádném termínu vypracovat závěrečné vyhodnocení akce, které je také úspěšným dokončením projektu.

Spolupráce v rámci udržitelnosti
Závěrečné vyhodnocení celé akce

Spolupráce v rámci udržitelnosti

Budeme Vaším partnerem i v rámci zajištění udržitelnosti projektu a to tím způsobem, aby vše probíhalo podle pravidel, nastaveného harmonogramu a celkově naší spolupráce. Zároveň tak, aby byly dodrženy všechny monitorovací ukazatele projektu, s těmi samozřejmě souvisí bezchybně vypracované monitorovací zprávy, s jejichž administrací Vám pomůžeme.

Risk management

Ve Vaší společnosti identifikujeme interní a externí rizika, provedeme jejich analýzu a hodnocení, vytvoříme Plán na řízení rizik, nastavíme parametry průběžných kontrol dodržování přijatých strategií a opatření, která byla přijata k eliminaci nebo zmírnění dopadu rizika s aktualizací nově vzniklých rizik, vyhodnotíme úspěšnost přijatých opatření.

Risk management
Due diligence

Due diligence

Zrealizujeme pro Vás due diligence, které se sestává ze základního ohodnocení, nejdříve je třeba prozkoumat všechny základní aspekty z hrubého pohledu bez detailních zkoumání, tj. ověřit zda  předpoklady úspěchu podniku nestojí na "vodě". Po něm následuje prověrka HR, kdy v podstatě nejvýznamnějším faktorem úspěchu jsou kvalitní zaměstnanci, pokračujeme prověřením produktů a služeb, trhu  (minulá a současná pozice, SWOT, závislost na dodavatelích a odběratelích, smluvní zabezpečení atp.), následuje prověření provozního zabezpečení jeho kvantita, kvalita, prostor pro expanzi a také prověření interního systému finančního řízení, tj. jak se pracuje s daty, závěry, přenos do praxe. Finálním výstupem je pak stanovení hodnoty společnosti a její SWOT analýza.

Transakční poradenství

Poskytneme Vám poradenství při fúzích a akvizicích, tj. v případě, že Vaše firma bude chtít koupit jinou firmu a nebo naopak Vaší firmu bude chtít koupit jiná firma. Pomůžeme Vám zajistit financování při manažerských výkupech (MBO, MBI) a to jak vnitřním tak vnějším managementem. Budeme Vám oporou při organizování společného podniku (joint venture) mezi českými a zahraničními firmami, jakož i při vstupu zahraničních subjektů na český či slovenský trh nebo naopak při vstupu českých i slovenských podniků na zahraniční trhy. Budeme pro Vás formulovat a vypracovávat podnikatelské plány (české i anglické verze) v mezinárodně uznávaných standardech. Pomůžeme Vám s  finanční i provozní restrukturalizací.

Transakční poradenství
Zajištění financování

Zajištění financování

Vyhledáme pro Vaši společnost strategické i finanční partnery, tj. jestliže chtějí dnešní vlastníci prodat celou firmu a nebo její část nějakému subjektu z daného oboru či oboru příbuzného, nebo uvažují o finančním posílení prostřednictvím fondů rozvojového a rizikového kapitálu - t.j. fondů, které vstupují do firem navýšením základního jmění, odkupem stávajících akcií, půjčkou a nebo kombinací výše uvedeného. Rovněž pro Vás vyhledáme finanční instituce, které poskytují úvěrové a leasingové financování.

Úvod