Služby

Klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti dotačního poradenství, jak ve fázi přípravy a zpracování žádosti včetně všech náležitostí, tak správného zařazení, zpracování, odborného dohledu nad realizací, vedení projektu po dobu jeho udržitelnosti, celkového vyhodnocení a asistence při kontrolách, ale i v oblasti risk managementu, due dilligence, transakčního poradenství a finančního poradenství zaměřeného na již popsaný segment služeb.

Poptat službu
Služby
Služby

Dotační poradenství

Váš projektový záměr posoudíme, správně zařadíme a s ohledem na podmínky poskytovatele dotace najdeme nejvhodnější řešení v oblasti veřejné podpory ve Vašem konkrétním případě. Vaše potřeby jsou základním kamenem pro výběr vhodného dotačního titulu. Nebojte se nás kontaktovat s jakýmkoliv projektovým záměrem, široké spektrum nabízených dotačních titulů totiž umožňuje podpořit velmi různorodé projekty.

Naše nabídka

Naše nabídka
Zpracování žádosti o dotaci

Zpracování žádosti o dotaci

V případě, že si společně odsouhlasíme vybraný dotační titul, můžeme začít zpracovávat žádost o dotaci. S ohledem na Vaše požadavky vytvoříme rozpočet projektu včetně harmonogramu popisující průběh celého projektu. Připravíme veškeré přílohy k žádosti o dotaci a po obdržení všech relevantních informací zpracujeme a zaregistrujeme kompletní žádost o dotaci. Ve vztahu k podmínkám dotačního titulu zpracujeme žádost o dotaci kvalitně, flexibilně a včas. Díky spolupráci s odborníky v různých oborech dokážeme zajistit specifické přílohy, které jednotlivé dotační tituly vyžadují.

Administrace a dohled nad realizací projektu

S úspěšným dokončením projektu souvisí i samotná realizace projektu dle předem stanovených podmínek dotačního programu. Formou následných kroků zajistíme jeho úspěšnou administraci a realizaci. Pro úspěšnou administraci a realizaci projektu, zajistíme pečlivý dozor a kontrolu nad projektem. Naše průběžná komunikace s poskytovatelem dotace je významným klíčem k úspěšné realizaci projektu. Nedílnou součástí našich služeb je vypracování průběžných zpráv o realizaci a příprava žádostí o platbu. Životní cyklus realizovaného projektu se skládá z důležitých milníků, které pro Vás hlídáme.

Administrace a dohled nad realizací projektu
Závěrečné vyhodnocení celé akce

Závěrečné vyhodnocení celé akce

Pro úspěšné dokončení projektu je nutné správně a v řádném termínu vypracovat závěrečné vyhodnocení akce, které je také úspěšným dokončením projektu. S tímto procesem se pojí příprava závazných dokumentů, které Vám pomůžeme zajistit.

Spolupráce v rámci udržitelnosti

Budeme Vaším partnerem i v rámci zajištění udržitelnosti projektu tak, aby vše probíhalo podle pravidel nastaveného harmonogramu a za dodržení všech monitorovacích ukazatelů projektu. S těmi souvisí monitorovací zprávy, které pro Vás vypracujeme.

Risk management
Due diligence

Risk management

Ve Vaší společnosti identifikujeme interní a externí rizika, provedeme jejich analýzu a hodnocení, vytvoříme Plán na řízení rizik, nastavíme parametry průběžných kontrol dodržování přijatých strategií a opatření, která byla přijata k eliminaci nebo zmírnění dopadu rizika s aktualizací nově vzniklých rizik, vyhodnotíme úspěšnost přijatých opatření.

Due diligence

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství při projektech nákupu a prodeje společností, podnikových restrukturalizací a nejrůznějších druhů obdobných transakcí. Naší výhodou je unikátní spojení finanční, právní, daňové a účetní expertízy pod jednou střechou, které nám umožňuje spolehlivě identifikovat všechna potenciální rizika a navrhnout optimální strukturaci plánované transakce.

Zrealizujeme pro Vás due diligence, které se sestává ze základního ohodnocení, nejdříve je třeba prozkoumat všechny základní aspekty z hrubého pohledu bez detailních zkoumání, tj. ověřit zda předpoklady úspěchu podniku "nestojí na vodě". Po něm následuje prověrka HR, kdy v podstatě nejvýznamnějším faktorem úspěchu jsou kvalitní zaměstnanci, pokračujeme prověřením produktů a služeb, trhu (minulá a současná pozice, SWOT, závislost na dodavatelích a odběratelích, smluvní zabezpečení atp.), následuje prověření provozního zabezpečení a jeho kvantita, kvalita, prostor pro expanzi a také prověření interního systému finančního řízení, tj. jak se pracuje s daty, závěry, přenos do praxe. Finálním výstupem je pak doporučení a případné stanovení hodnoty společnosti.

Transakční poradenství
Zajištění financování

Transakční poradenství

Jsme připraveni pomoci Vám v průběhu celého procesu transakce od poradenství a počáteční analýzy, tedy včetně posouzení daňových, finančních a právních rizik, nastavení struktury transakce, až po přípravu potřebné dokumentace a místní zastoupení.

Našim klientům zajistíme kompletní právní, daňové, účetní, personální i zprostředkovatelské řešení pro klíčové a strategické oblasti jejich podnikání, zejména pak při nákupu a prodeji podílů, akcií či závodů, při korporátních restrukturalizacích (včetně přeměn jako fúzí či rozdělení), mezigeneračních obměnách, financování či interim managementu. Právě komplexnost a kombinace služeb poskytovaných naší skupinou umožňuje našim klientům dosáhnout těch nejlepších výsledků i při vysokém očekávání.

Budeme Vám oporou při organizování společného podniku (joint venture) mezi českými a zahraničními firmami, jakož i při vstupu zahraničních subjektů na český či slovenský trh nebo naopak při vstupu českých i slovenských podniků na zahraniční trhy. Budeme pro Vás formulovat a vypracovávat podnikatelské plány (české i anglické verze) v mezinárodně uznávaných standardech.

Zajištění financování

Vyhledáme pro Vaši společnost strategické i finanční partnery, například pokud chtějí dnešní vlastníci prodat celou společnost, chtějí její část prodat jinému subjektu z daného oboru či oboru příbuzného, nebo uvažují o finančním posílení prostřednictvím venture kapitálových fondů, tedy fondů rozvojového a rizikového kapitálu. Tyto fondy podporují růst firem i různými druhy poradenství. Rovněž pro Vás vyhledáme finanční instituce, které poskytují úvěrové a leasingové financování.

Transakční poradenství
Úvod