Doba realizace: duben 2024 – 30. 09. 2025

Místo realizace: Celá ČR

Zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců, které je klíčovým faktorem pro udržení konkurenceschopnosti a posílení efektivity společnosti.

Zvýšení adaptability pracovní síly prostřednictvím vzdělávání (rekvalifikace, kurzy dalšího vzdělávání) v oblasti digitálních dovedností pro IT a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0, zaměřených na získání a rozvoj digitálních kompetencí, je nejlepší investicí do budoucnosti společnosti a efektivní strategie a podpora zaměstnanců v tomto směru přináší dlouhodobé výhody.

Podpora získání digitálních dovedností zajišťuje na jedné straně kvalifikovanou pracovní sílu zaměstnavateli a na straně druhé snižuje riziko nezaměstnanosti. Osobám samostatně výdělečně činným umožňuje kromě vyšší efektivity také zvýšenou produktivitu, flexibilitu a další rozvoj firmy včetně možnosti rozšíření nabídky služeb a zvyšování kvality.

Cílová skupina:

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN?

Cílovou skupinou projektu jsou hlavně zaměstnanci, ale také fyzické osoby podnikající.

KDO SE PROJEKTU NEMŮŽE ÚČASTNIT?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory.

Úplná specifikace cílové skupiny a subjektů, kterým nelze příspěvek poskytnout, je uvedena v Podmínkách pro zájemce o vstup do projektu NPO – DIGI pro firmu, které najdete na této stránce dole v přílohách.

Jaké jsou formy podpory?

Podporovanými vzdělávacími aktivitami (VA) jsou:

Kurzy digitálního vzdělávání, realizované podle § 106 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zaměstnanosti)

Rekvalifikace, realizované podle § 110 zákona o zaměstnanosti

Na realizaci VA je možné poskytnout dva druhy příspěvků s nastavenými jednotkovými náklady:

Mzdový příspěvek – příspěvek na náklady zaměstnavatele, vynaložené na mzdu zaměstnance za dobu účasti zaměstnance na dalším profesním vzdělávání (vždy v přepočtu na délku 60 minut výuky, tzv. osobohodin)

Vzdělávání – příspěvek na úhradu nákladů za účast osoby na dalším profesním vzdělávání (vždy v přepočtu tzv. osobohodiny)

Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář níže.