Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. června 2024 (14:00) do 31. října 2025 (14:00).

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky,
 • velké podniky

Typy podporovaných výdajů:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • projektová dokumentace

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3,070 mil. Kč a maximálně 66,7 mil. EUR.
 • Míra financování:
  • Malý podnik: 65 %
  • Střední podnik: 55 %
  • Velký podnik: 45 %

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekty musí být dokončeny nejpozději do 30. 11. 2027, pokud Řídicí orgán neurčí jinak.
 • Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a investiční projekt (tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí)
 • Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele není omezen

Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář na našich webových stránkách.