Vyhlášení výzvy: 10.4.2024

Zahájení příjmu:  24.4.2024

Ukončení příjmu. 10.9.2024


Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Aktivita A

• aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh

Aktivita B

• aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

• malé a střední podniky

• small mid-caps

• výzkumné organizace

Systém sběru žádostí:

• kolový

Specifika a omezení:

• Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.

• Žadatel může mít uzavřené pouze jedno účetní období.

• Jeden žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt v rámci aktivity A a 2 projekty v rámci aktivity B (z toho maximálně 1 projekt jako individuální žadatel a 1 projekt v účinné spolupráci). Tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

• pro Aktivitu A minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 1 mil. Kč a maximálně 10 mil. Kč.

• pro Aktivitu B minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 1 mil. Kč a do maximálně 50 mil. Kč.

Míra podpory:

• míra podpory je definována konkrétní aktivitou, typem nákladů a velikostí podniku. Více viz kap. 9 Výzvy

Výstup projektu:

• Aktivita A – Studie proveditelnosti

Studie bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností, včetně ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/ technologie/ služby na trh.

Aktivita B – Finální prototyp

Prototyp ověřený v provozních podmínkách a detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu, včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje pro aktivitu A a B

Náklady dle čl. 25 GBER

• osobní náklady

• náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby

• odpisy – náklady na nástroje a vybavení

• režijní a provozní náklady vč. nákladů

na materiály

Způsobilé výdaje pro aktivitu B

Náklady dle čl. 28 GBER

• náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí do podniku příjemce

• náklady na získání a uznání patentů

• náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Náklady dle de minimis

• investice do nehmotného a hmotného majetku


Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář níže