Na co můžete dotaci získat

Aktivita A:

• pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele

Aktivita B:

• pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu (digestátu či fugátu) na ornou půdu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C:

• intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren

• výstavba, nových komunitních kompostáren či kompostáren

• výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových BPS, před zapravením do orné půdy

Kdo může žádat

• obce

• městské části hlavního města Prahy

• dobrovolné svazky obcí

• kraje

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

• nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti

• církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby

• státní podniky

• zájmová sdružení právnických osob

• obchodní společnosti a družstva

• fyzické osoby podnikající

Míra podpory

• u aktivity A – max. 60 % z celkových způsobilých výdajů

• u aktivity B – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

• u aktivity C – max. 70 % z celkových způsobilých výdajů

Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt – 750 tis. Kč bez DPH

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2023 od 10:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 1. 5. 2024 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 8. 2025.

 Pro správné vyhodnocení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese korba@sg-pwa.cz nebo skrze formulář níže.