„Žadatelé nebudou muset mít platné stavební povolení v době podání žádosti. Abychom podpořili co největší počet kvalitních projektů, museli jsme přistoupit k úpravě míry financování z EFRR respektující přístup Evropské komise k regionální politice – pro méně rozvinuté regiony je to 75 % a pro přechodové regiony 65 %. Napravujeme tak chyby předchozí vlády, která nebrala v potaz, že by méně rozvinuté regiony měly mít nárok na větší míru podpory než ty více rozvinuté,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. “Celkem by v nadcházejícím období do rozvoje základních škol mělo zamířit až 8,2 mld. Kč ve třech výzvách, kromě CLLD i přes ITI pro rozvoj metropolitních oblastí," dodává ministr.

Každá škola z logických důvodů bude moci podat maximálně jeden projekt. Prázdné a duplicitní žádosti budou vyřazovány. Limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude od 5 mil. Kč a nesmí přesáhnout 35 mil. Kč. To by podle zkušeností s velikostí projektů z výzev v IROP 2014-2020 mělo vyhovovat i po započtení nárůstu cen a inflace v poslední době. Dotaci bude tvořit pouze příspěvek z EFRR.

Zároveň před vyhlášením výzev bude IROP nově zveřejňovat avíza se základními tezemi dané výzvy. Jde o systémové preventivní opatření, které má podpořit rovné podmínky při přípravě žádostí.

Budování školské infrastruktury nutně potřebuje další zdroje financování. Proto Ivan Bartoš podpořil během zářijového hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR spolu s dalšími ministry usnesení, které vyzývá vládu, aby našla další zdroje financování pro školy. Pro toto usnesení hlasovali kromě ministra Bartoše také ministr školství Vladimír Balaš, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo například ministr dopravy Martin Kupka. 

Více zde.